Stronger Story of MRB VLOG BIBID JUNG THAPA

MRB VLOG moto VLOG को नम्बर 1 vlog मा पर्नु हुन्छ र उन्को नाम रहेको छ बिबिद थापा

घर रहेको छ म्याग्दी र घर को एक्लो छोरो भएको ले उन्को आमा ले धेरै माया गर्नु हुन्छ 

 

 

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author

Students